Drukuj

Projekty edukacyjne - rok szkolny 2005/2006

Dni wiosny w Europie 2006
 
Projekt Klubu Europejskiego
Organizatorzy: mgr Aneta Szupińska
lic. Lucyna Ryndak
mgr Jolanta Kwiczal- Połeć

Wstęp:

Dzień Wiosny w Europie organizowany jest przez European Schoolnet przy wsparciu Komisji Europejskiej oraz we współpracy z Parlamentem Europejskim. Jest to projekt pedagogiczny dla szkół mający na celu włączenie Unii Europejskiej do programów zajęć szkolnych.

Dzień Wiosny stanowi niepowtarzalną okazję dla młodych Europejczyków, by stali się aktywni oraz pozwala im na zdobywanie wiedzy o Europie i wyrażanie własnych opinii.

Przybliżenie tematyki europejskiej odbywa się w różnorodny sposób - poprzez wystawienie inscenizacji teatralnych, prezentowanie wystaw tematycznych, uczestniczenie w rozmaitych konkursach jak i też wykładach bądź debatach organizowanych przez specjalistów od spraw europejskich.

I) Cele projektu:

- Popularyzacja wiedzy na temat UE,
- Rozwijanie umiejętności poszukiwania informacji i prezentowania swojej wiedzy,
- Kształtowanie tożsamości narodowej uczniów,
- Kształtowanie postaw tolerancji wobec innych narodowości.

II) Działania w ramach projektu:

Zobacz zdjęcia z realizacji projektu

1)    W ramach przygotowania uczniów do konkursu wiedzy ogólnej, w miesiącu kwietniu, mgr Jolanta Kwiczał - Połeć przeprowadziła lekcje o tematyce europejskiej.

2)  8 maja 2006 r.

Godzina 9.00- quiz pisemny na temat UE. Udział biorą 3- osobowe zespoły z klas pierwszych i drugich LO. Maksymalna ilość punktów - 25.

Zobacz wyniki quizu pisemnego

Godzina 10.00 - quiz ustny. Wszyscy uczestnicy quizu pisemnego przechodzą do części ustnej. Zespoły klasowe udzielają odpowiedzi na serię pytań za 1, 3 i 5 punktów.

Zobacz wyniki quizu ustnego

Godzina 11.30 - prezentacja i ocena wystaw o tematyce europejskiej "Czym kraj bogaty", Każda klasa drogą losowania wybiera jeden z krajów UE oraz przygotowuje wystawę na temat symboliki tego kraju (wystawa może obejmować: rekwizyty, inscenizację, piosenki, itp.)

Zobacz wyniki oceny wystaw

Kryteria oceniania:

- wartość merytoryczna wystawy (1-5 pkt)
- wyraz artystyczny (1-5 pkt)
- forma prezentacji i zaangażowanie uczniów (1-5 pkt)
Na ogólny wynik składa się punktacja z wymienionych 3 części konkursu. Klasy, które zajmą trzy pierwsze miejsca w nagrodę otrzymują jeden dzień wolny od zajęć lekcyjnych z przeznaczeniem na imprezy pozaszkolne.
Skład komisji oceniającej wystawki:
1.    mgr Anna Suchan
2.    mgr Jolanta Kwiczał - Połeć
3.    mgr Mirosława Tomasik
4.    lic. Lucyna Ryndak
5.    mgr Aneta Szupińska

3)  9 maja 2006 r.

ˇ Inscenizacja pt. "Wycieczka po zjednoczonej Europie"
9.40 - 1 tura dla klas pierwszych
10.40 - 2 tura dla klas drugich
 
W inscenizacji wzięli udział:
 
Przewodnik - Agata Wzorek - kl. 1a
Prymus - Tomasz Misiuro - kl.2d
Luzak - Dariusz Filipowicz kl.1a
Finansista -  Michał Osika - kl. 2b
Żona modna - Anna Krupa - kl. 1a
Babcia - Iwona Warzocha - kl. 1a
Dziadek - Marcin Bąk - kl. 2b
Celnik - Klaudia Macheta - kl. 1a
Nike - Magdalena Sajdak - kl. 1a
 
Prezentacja multimedialna:
 
- operator - Paweł Mazur- kl.2d
- przygotowanie materiałów:
       - Przemysław Mucha - kl. 1a
       - Tomasz Maciaszek - kl. 1a
 
Dekoracje:
 
- Monika Marszałek - kl. 1a
-  Kinga Żywczak - kl. 1a
11.30 - wykład doradcy metodycznego MC ODN w Tarnowie mgra Janusza Żaka na temat UE.
Wykład obejmował następujące zagadnienia:
- zarys historyczny UE (prezentacja multimedialna),
- charakterystyka organów UE,
- praktyczne korzyści wynikające z akcesji Polski do Wspólnoty Europejskiej,
- krótka debata na temat tożsamości narodowej.

Efekty projektu:

1) Uczniowie poszerzyli swoją wiedzę na temat UE poprzez:
-   uczestnictwo w wykładzie mgra Janusza Żaka,
udział w zajęciach lekcyjnych dotyczących UE,

 

przygotowanie się do quizów.
2)  Uczniowie rozwijali umiejętności poszukiwania informacji oraz ich prezentowania poprzez:
-   samodzielne angażowanie się w organizację wystaw klasowych,
-   przygotowanie prezentacji multimedialnych i inscenizacji.
3)  Rozwinięto świadomość uczniów na temat:
-    miejsca Polaka we Wspólnocie Europejskiej,
-    tolerancji wobec innych narodowości,
-    tożsamości narodowej
-    nowych perspektyw dotyczących podjęcia studiów oraz zatrudnienia młody ludzi w krajach UE.