Konkurs na plakat promujący czytelnictwo

REGULAMIN KONKURSU

1. Organizator
Organizatorem konkursu jest biblioteka szkolna.
2. Cele konkursu
• wzrost poziomu świadomości młodzieży dotyczącej wpływu czytania na wszechstronny rozwój człowieka;
• popularyzacja czytelnictwa i roli bibliotek;
• rozbudzanie inwencji twórczej;
• rozwijanie kreatywności i wrażliwości artystycznej młodzieży;
• promowanie osiągnięć uczniów uzdolnionych plastycznie.
3. Warunki uczestnictwa
• konkurs jest adresowany do wszystkich uczniów LO Tuchów, w konkursie biorą udział wszystkie klasy;
• tematyka– plakat promujący czytelnictwo, zachęcający do czytania, podkreślający znaczenie bibliotek, mile widziane hasło przewodnie;
• technika prac– dowolna (rysunek, collage, grafika komputerowa lub techniki mieszane);
• format prac– A3.
4. Termin i miejsce składania prac
Prace konkursowe należy dostarczyć do biblioteki szkolnej do dnia 20 marca 2020 roku, opatrzone na odwrocie informacją (imię, nazwisko autora, klasa).
5. Oceny prac dokona powołane przez organizatora Jury.
Komisja konkursowa oceni: walory artystyczne, czytelność przekazu i estetykę wykonania, pomysłowość w ujęciu tematu.
6. Nagrody
Laureat konkursu otrzyma nagrodę rzeczową. Wszystkie prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej.