Projekt LO w Tuchowie i AGH w Krakowie

01 września br. rozpoczęła się realizacja projektu "Współczesn@ szkoła - zajęcia on - line".

W ramach projektu planowane są dodatkowe zajęcia pozalekcyjne on- line dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Tuchowie chcących rozwijać zainteresowania i mające na celu podniesienie kompetencji kluczowych oraz uniwersalnych umiejętności niezbędnych na rynku pracy w wymiarze 30godz lekcyjnych w roku szkolnym 2019/2020. Zajęcia zaplanowano w formie wideokonferencji z nauczycielami akademickimi dzięki czemu uczniowie będą poszerzać swoją wiedzę z obszaru biologia i fizyka. Planuje się utworzenie grup 15-osobowych. W ramach projektu uczniowie jeden raz odbędą zajęcia bezpośrednio na uczelni (Uniwersytecie Jagiellońskim i Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie), na który zapewniony będzie transport. W celu prawidłowej realizacji zajęć zapewniony będzie udział nauczycieli bezpośrednio związanych z obszarem tematycznym. Zostaną zakupione niezbędne pomoce dydaktyczne i materiały. Ogólna wartość projektu to 43803,06 zł , w tym dofinansowanie 41612,90 zł i wkład własny powiatu 5% tj. 2190,16 zł. Projekt jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet X, Działanie 10.1. Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.4 Małopolska Chmura Edukacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020.